Adoptievoorwaarden

* De adoptant ontslaat Spaniahundene en haar vertegenwoordigers van alle verantwoordelijkheid en verklaart zich vanaf heden als nieuwe verzorger van het geadopteerde dier.

* De adoptant is volledig aansprakelijk voor de geadopteerde hond en alle kosten die de verzorging, inclusief de medische kosten, met zich meebrengt.

* De adoptant zal de geadopteerde hond uitsluitend gebruiken als huisdier voor zichzelf en zijn familie. De hond mag NIET worden verkocht, gebruikt voor bewaking, weggegeven en er mag niet mee worden gefokt.

Bij wantoestanden van welke aard dan ook heeft Spaniahundene het recht om per direct de autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen.

* De adoptant verbindt zich ertoe de hond goed te behandelen. De hond dient de benodigde medische verzorging te krijgen en de adoptant dient zorg te dragen voor de jaarlijkse inentingen.

* Ingeval van herplaatsing verzoeken wij u contact op te nemen om samen tot een oplossing te komen. Dit kan via uw eerste contactpersoon of door een bericht te sturen via email of de website. Samen kunnen wij kijken wat er nodig en mogelijk is. Spaniahundene zal haar eigen netwerk gebruiken voor een
snelle herplaatsing. Ingeval er een open plaats is bij een gastgezin zal de hond daar tijdelijk geplaatst kunnen worden. Indien er geen gastgezin beschikbaar is, moet de hond bij u blijven. Ingeval er een gastgezin beschikbaar is brengt u de hond daar zelf naartoe; inclusief het paspoort en de gegevens van de chipregistratie. Ingeval zelf brengen niet mogelijk is, zijn de kosten voor het vervoer naar het gastgezin voor de adoptant.

* De adoptant zorgt voor een gezondheidsverklaring en bewijs van sterilisatie/castratie zoals afgesproken bij adoptie, zodat de hond zonder problemen herplaatst kan worden. Indien de hond niet gesteriliseerd is. kunnen wij u vragen dit voor het herplaatsen te laten doen. Alleen een verklaring van een dierenarts waarin staat dat het nog niet mogelijk was, ontslaat u van deze afspraak. De kosten voor het herplaatsen bedragen € 25,- en dient vooruit betaald te worden. Indien afstand gedaan wordt van de hond zal er geen enkele restitutie van het adoptiebedrag plaatsvinden, maar Spaniahundene zal geen afstandsgeld in rekening gebracht worden. Het door u betaalde adoptiegeld is een donatie aan de Stichting. De donatie komt volledig ten goede van de asieldieren. Een donatie kan niet gerestitueerd worden.

* Spaniahundene kan geen garanties geven over het karakter van de hond en wordt hiermee vrijgesteld van iedere eventuele schade die geadopteerde hond kan veroorzaken. Wel zal Spaniahundende alle moeite doen deze informatie te achterhalen.

* Spaniahundene verklaart dat, op het moment van vertrek, de hond gezond is. Eventuele medische zaken zullen altijd vooraf besproken worden en daar waar nodig zullen de medicijnen meegegeven worden of later in Nederland worden verstrekt.

* Indien het dier op moment van adoptie nog niet gecastreerd of gesteriliseerd is, dient de adoptant alles in het werk te stellen om te voorkomen dat het dier zich voortplant. De hond mag niet gebruikt worden om mee te fokken.

* Ingeval van het adopteren van een pup verplicht de adoptant zich de pup voor of bij het bereiken van de leeftijd van 1 jaar te laten castreren/steriliseren.

* De aansprakelijkheid van Spaniahundene voor eventuele gebreken waarvan het bestaan blijkt na het afsluiten van de overeenkomst, doch welke ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar al bestaan moeten hebben, is beperkt tot terugname van het dier. Eventuele kosten welke de adoptant in verband met de gebreken heeft gemaakt, blijven voor rekening van de adoptant.

* De adoptant registreert de chip van de hond op de dag van ophalen. Dit kan bijvoorbeeld bij ndg.nl. Indien dit niet lukt, kan dit door de dierenarts gedaan worden.

* Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, zullen onderworpen worden aan het oordeel van de bevoegde rechtbank.

* Afgesproken is een adoptiebedrag van € 400,- (vierhonderd Euro) te betalen. Dit bedrag is volgens afspraak vooraf voldaan per bank. Dit bedrag zullen wij gebruiken voor de kosten die reeds gemaakt zijn, zoals een Europees paspoort, chip, alle entingen en onderzoeken door een bevoegde dierenarts, transport naar en vanaf de dierenarts en vervoer naar Nederland. Maar ook het ontvlooien, ontwormen, voeden en verzorgen van de hond totdat deze naar Nederland gaat, worden hiervan bekostigd.

* Indien het bedrag niet ontvangen is, moeten wij de overdracht tot nader order opschorten.